තමන් ලියූ විද්‍යා ප්‍රබන්ධය විකුණා ලැබෙන මුදලින් ඇමරිකන් හමුදාවට ලේසර් අවියක් නිපදවන්නට සැරසෙන භෞතික විද්‍යාඥයෙක්!

ඔහු නමින් ඇඩම් වෙයිගෝල්ඩ්. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මැක්වයර් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලේසර් භෞතික විද්‍යාව පිලිබඳව...

Light sensor of a digital camera [ඩිජිටල් කැමරාවක ආලෝක සෙන්සරය]

ඩිජිටල් කැමරාවක ඇති ඉතාම වැදගත් කොටස් දෙකක් වන්නේ එහි ලෙන්සය හා ලෙන්සයෙන් එන ආලෝකය ඡායාරූපය බවට ...